De Gezondheidszorgbranche profileert zich...


... dat merkt Transfergroep Rotterdam aan de vraag naar bijscholing

De tijden dat er binnen de gezondheidszorg alleen maar werd bijgeschoold om je benodigdepunten te halen voor je accreditatie zijn voorbij. Natuurlijk zal vak-inhoudelijke bijscholing altijd noodzakelijk blijven maar het accent ligt nu anders. Ook leidinggevenden en managers willen zich verbeteren.
Althans, dat merken we bij Transfergroep Rotterdam aan de vraag. En wij spelen daar graag op in. Vakinhoudelijk hebben we momenteel de zeer succesvolle Professional mastersvoor manueel therapie en kinderfysiotherapie. Soortgelijke masters zitten er aan te komenvoor logopedie en sportfysiotherapie. Ook verpleegkundige opleidingen waarin men zich kanspecialiseren (bijv. longverpleegkunde, diabetesverpleegkunde en researchverpleegkunde)hebben een grote belangstelling. Allemaal opleidingen waarin mensen zich kunnen profileren binnen hun branche. Niet domweg om de punten.

 

Ook het management wil meer


Een andere ontwikkeling is het management. Het is niet nodig om uit te leggen dat allezorginstellingen een verandering ondergaan. Dat ligt wat ingewikkelder. Iemand naar eenopleiding 'Management in de zorg' sturen, is hiervoor niet voldoende. Organisaties willenzich specifieker ontwikkelen. Hebben hun eigen cultuur en eigen problemen. Kortom, hier ismaatwerk op zijn plek. Met ons product MD met zorg (zie MDmetzorg.nl) zijn we binnenverschillende organisaties binnen de gezondheidszorg actief. Het complete managementwordt in stappen naar een ander of hoger niveau getild. 'High potentials' uit de organisatieworden gekoesterd en krijgen een eigen traject. Je merkt dat organisaties willen investerenin hun personeel.

 

 

Visie op opleiden


Transfergroep Rotterdam brengt verderop dichterbij. Althans, dat is ons motto. Hoe maken we dit waar in onze opleidingen? Waar wij absoluut de nadruk op leggen is de praktische toepasbaarheid. Wat je vandaag bij ons leert kun je morgen gebruiken. Dat bewerenongetwijfeld ook andere opleiders, maar Transfergroep gaat daar toch een stap verder in.Door dicht bij uw eigen organisatie en omgeving te beginnen, willen we dat klanten zichvanaf de start verder ontwikkelen. In de opleiding vinden wij het belangrijk dat er eenwisselwerking ontstaat tussen de eigen organisatie en de ontwikkeling van de klant, dediverse branches van zijn studiegenoten en de opleider. Dit realiseren wij door het hanterenvan de volgende vijf uitgangspunten:

 

Meteen toepasbaar
In verschillende modules maak je kennis met theoretische concepten. Deze theorie vertalenwe daarna direct door naar de eigen praktijk. Heel concreet. De volgende dag is het meteentoepasbaar.

Lang houdbaar
De opleidingen moeten een solide basis zijn voor het functioneren gedurende de hele verdereloopbaan. De verworven competenties blijven relevant, ook in een sterk veranderende(organisatie)context. Na het afronden van de opleiding houden wij contact met onze oudstudenten en horen graag hoe het met ze gaat. Wat ons betreft blijven ze levenslang leren.

Leren van elkaar
Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen staat in de opleidingen centraal.Door de diversiteit van de deelnemers en de verschillende werkvormen, worden waardevolleverbindingen tussen de branches van alle deelnemers gelegd. Bovendien zijn onze docenten thuis in verschillende branches, waardoor zij gemakkelijk kunnen schakelen.

Persoonlijke ontwikkeling
De opleidingen kennen een evenwichtig en dynamisch lesprogramma waarin diverse leervormen worden gehanteerd, zoals interactieve en verdiepingscolleges, werk-/coachgroepen, supervisie, zelfstudie en onderzoek. De persoonlijke ontwikkeling staat hierbijcentraal. Hulpmiddelen zijn hierbij een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en eenPAP (Persoonlijk Activiteiten Plan).

Reëel tijdpad
Uit ervaring blijkt dat onze deelnemers vaak op verschillende terreinen sleutelfiguren zijn.Dit eist het nodige in termen van tijd, kwaliteit en aandacht. Niet alleen op het werk maar ookop het thuisfront en andere (sociale) verplichtingen. Om de opleiding hanteerbaar te makenzijn er binnen de opleiding en tussen de eerste en de tweede fase van de opleiding diverserustpauzes ingelast. Sowieso houden wij de schoolvakanties aan.

 

Verplichte opleidingen willen we liever niet


Op een groot congres werden we bij onze stand overstelpt met vragen naar een bepaaldeopleiding. �Hij zou toch wel verplicht worden gesteld door de beroepsvereniging��, werd meewarig meegedeeld. ��Zullen jullie als aanbieder van de opleiding wel fijn vinden��, voegde een ander daaraan toe. Dat vinden wij dus niet. Wij willen helemaal geen verplichte opleidingen. Vol met ongemotiveerde deelnemers. Of nog erger. De ene helft enthousiast en de andere helft zit met een lang gezicht. Met het gevaar dat we dan ook nog als geldwolven worden uitgemaakt. Want een goede opleiding in elkaar zetten kost nu eenmaal veel tijd en geld. Nee, we blijven het liefst de organisatie met een kwaliteit die door klanten wordt herkend. Die daardoor graag hun tijd bij ons willen investeren. Dat werkt prettig, dat studeert prettig en alleen in zo'n groep kunnen we onze hiervoor gemelde visie waarmaken.