Timemanagement & E-learning


drs. C. Baatenburg de Jong, Info Opleiders B.V.

E-learning heeft een positieve invloed op Timemanagement! De eerste stelling waarmee dit artikel een positie in neemt ten aanzien van twee begrippen die op het eerste oog weinig met elkaar qua inhoud van doen hebben. Al nadenkend over de twee begrippen kom ik tot de conclusie dat beide begrippen op procesniveau of zoals u wilt op een hoger abstractieniveau toch veel met elkaar van doen hebben.

Voordat hier verder op doorgegaan kan worden is het van belang om aan te geven vanuit welk perspectief dit artikel is geschreven en wat de definities zijn van de begrippen: Timemanagement & E-learning.

Definities en uitgangspunten:


Daar waar het gaat over het begrip E-learning spreken we over: 'Een verzamelnaam voor leersituaties waarbij gebruik gemaakt wordt van internettechnologie'. Computer Based Trainingen (met als voorbeeld de Davilex-CD's) en puur het informatiegebruik van een Intranet zijn voorbeelden van mogelijkheden die niet tot deze definitie behoren. Het gaat namelijk om een leersituatie, informatiegebruik van een Intranet is daar niet primair op gericht, en om internettechnologie (een CBT maakt hier geen gebruik van).
Een voorbeeld wat wel tot deze definitie behoort is een leeromgeving, benaderbaar met behulp van een InternetBrowser, waar gebruikers content krijgen aangeboden, waar door informatie-overdracht en middels verschillende werkvormen geleerd kan worden. Een praktijkvoorbeeld hiervan is E-learningomgeving bij Loyens & Loeff, waar verschillende doelgroepen van deze organisatie diverse content kunnen raadplegen. Op deze wijze vergaren de medewerkers een deel van hun kennis. Onderwerpen als: Introductietraining nieuwe medewerkers, IT-applicaties en tijdschrijven zijn voorbeelden van de content.

De veel gebruikte term 'Timemanagement' is eigenlijk een verwarrend begrip. Tijd is niet te managen; tijd is niet te stoppen of te vertragen, maar gaat gewoon door. Wat u wel kunt managen is uw eigen gedrag. Uw gedrag, beleving en soms uw directe omgeving zijn te beonvloeden. Daarbij gaat het om de keuzes die u maakt.
Time management richt zich op methoden om uw gedrag en energie binnen de beschikbare hoeveelheid tijd optimaal aan te wenden om bepaalde doelen te bereiken: dit betekent dus kiezen en beonvloeden.
Het artikel is beschreven vanuit het perspectief van zowel een organisatie als een medewerker.

De relatie:


Just In Time (Learning), Just Enough (Learning) en Just in Case (Learning) zijn trefwoorden die veel genoemd worden in relatie tot E-learning. Zie daar, bij het eerste trefwoord een overeenkomst tussen E-learning en Timemanagement. In beide gevallen gaat het over ÒTime'. De tweede overeenkomst bevindt komt voor uit het achterliggende principe van de genoemde trefwoorden. Bij E-learning gaat het erom dat men op het juiste moment, de juiste informatie in Òhapklare brokken' tot zich kan nemen. Hieruit blijkt uit dat met behulp van E-learning het voor mensen zo optimaal mogelijk wordt om binnen de beschikbare (werk- en/of leer) tijd bepaalde doelen te bereiken. Als een medewerker, al werkend aan een bepaalde taak/opdracht/project, 'iets' wil leren wordt hij/zij door E-learning daartoe in de gelegenheid gesteld op het door hem/ haar gewenste moment.
Hij/zij kan op dat moment leren. Een bijkomend voordeel is dat E-learning er toe bijdraagt dat er Just Enough (niet meer dan nodig) en Just In Case (precies datgene wat men wil) geleerd kan worden. Van belang hierbij is dat er wordt uitgegaan van het feit dat men functioneel, dus gericht op de uit te voeren werkzaamheden leert. Leren en werken zijn dus onafscheidelijk.

Aandachtspunten


Vanuit de hiervoor benoemde relatie tussen Timemanagement en E-learning is te concluderen dat mensen ten allen tijde kunnen leren. Dit leidt tot aandachtspunten voor zowel de werknemer als de werkgever van een organisatie.
Voor wat betreft de medewerker gelden de volgende aandachtspunten:

  • De medewerker moet zich realiseren dat leren tijd kost. Door het permanent beschikbaar zijn van een E-learningomgeving kan het gebeuren dat men sluipenderwijs veel tijd besteed aan deze omgeving. Op deze wijze kan E-learning dus een negatieve methode zijn voor Timemanagement.
  • Om E-learning als geschikte werkmethode te gebruiken ten behoeve van positief Timemanagement dient men zich te realiseren dat: Werken en leren één proces is. Leren maakt daarbij dus fundamenteel onderdeel uit van het werkproces. Daarom moet dit ook als integraal onderdeel van Timemanagement worden opgenomen.

Voor wat betreft de organisatie gelden de volgende aandachtspunten:

  • De organisatie moet zich realiseren dat een medewerker op ieder moment van de dag aan het leren kan zijn.
  • Gezien de integrering van leren binnen de werksituatie zal dit moeten worden opgenomen in missie, visie of strategische doelstellingen. Zodat het voor zowel de werknemer als de werkgever helder is hoe hier mee om te gaan.
  • Leren moet worden gezien als werk!

(On)mogelijkheden van E-learning in het kader van Timemanagement


E-learning biedt in het kader van Timemanagement ook de nodige voordelen voor zowel de organisatie als de medewerker. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Men kan leren tijdens 'dode' momenten.
  • Reis- en verlettijden nemen daadwerkelijk af.
  • Men kan leren op het juiste moment, gezien vanuit kennisperspectief.
  • Leren en werken gaan samen op!
  • Leren tijdens het werk biedt afwisseling in taken en werkzaamheden.

Concluderend E-learning biedt mogelijkheden voor een beter Timemanagement. Daarbij moeten zowel de individuele als organisatorische consequenties goed in ogenschouw worden genomen.
Daarnaast blijft het natuurlijk zo dat traditionele vormen van leren ook positief beonvloedend kunnen zijn voor Timemanagement. Denk daarbij aan het lezen van een boek in de trein.