Het succes van de parttime Master of Science Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen

De parttime studie Master of Science Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen start elke editie zowel in Groningen als in Zeist met volle groepen. De belangstelling is enorm. Waar komt deze belangstelling vandaan en hoe is het succes van deze studie te verklaren?

Volgens drs. Philip Wagner, programmadirecteur van het verkort doctoraal en de (pré)master of Science Bedrijfskunde, heeft de Master of Science Bedrijfskunde zijn succes te danken aan het feit dat het een studie Bedrijfskunde is én aan de Groningse onderwijsmethode. ‘Mondiaal gezien is Bedrijfskunde de meest geprefereerde studie voor werkende mensen die al eerder hoger onderwijs gevolgd hebben. Het is een interdisciplinaire studie die verschillende kennisgebieden met elkaar in verband brengt om praktijkproblemen op te kunnen lossen. Mensen komen vaak verderop in hun loopbaan in posities terecht waarin ze genoodzaakt zijn die verbanden te zien om verhoudingen tussen afdelingen, tussen de organisatie en hun klanten of tussen organisaties te overbruggen. Het is dan heel voor de hand liggend om op dat moment in de loopbaan een studie Bedrijfskunde te volgen,’ legt Philip Wagner uit.

Rijksuniversiteit Groningen
Sinds enkele jaren verzorgen vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, de faculteit Bedrijfskunde en Academische Opleidingen Groningen de parttime Master of Science Bedrijfskunde. In maart jongstleden is deze studie die voorheen Verkort Doctoraal Bedrijfskunde heette, net als alle andere universitaire studies van start gegaan als masterstudie. De studie start twee keer per jaar, in het voorjaar in Groningen en in het najaar in Zeist. Deelnemers behalen na succesvolle afronding de MscBA-titel. De faculteit Bedrijfskunde verzorgt het onderwijsprogramma en werkt daarin samen met Academische Opleidingen Groningen, het gespecialiseerde instituut van de Rijksuniversiteit Groningen voor het onderwijs voor werkende mensen.

Academische basis
Door de academische basis onderscheidt de Master of Science Bedrijfskunde zich van de MBA’s. ‘Elke wetenschappelijke studie stelt twee competenties centraal: het vermogen om zelfstandig gedachten over de werkelijkheid te vormen en te formuleren en de ambitie om vanuit theorie naar de werkelijkheid te kijken. Een MBA stelt vaak het managementsubject centraal en is gericht op de praktijk. De Master of Science Bedrijfskunde heeft een bredere insteek. Wij bieden geen oplossingen maar een begrip waardoor problemen als categorie te begrijpen zijn en daarmee ook op te lossen,’ aldus Philip Wagner.

Ons specialisme is ons generalisme
‘Met onze brede insteek onderscheiden wij ons ook van de andere aanbieders van de Master of Science Bedrijfskunde. Ons specialisme is ons generalisme. Wij onderscheiden ons door de breedte van de doelgroep en ons onderwijsprogramma en door de internationale oriëntatie. Onze deelnemers zijn gemiddeld 39 jaar van wie de jongsten achter in de 20 en de oudsten achter in de 50 zijn. Zij vervullen allemaal zeer diverse rollen in hun werkend leven. Zo hebben wij niet alleen managers in de groep, maar ook professionals die uitvoeren of adviseren op een specifiek gebied zoals arbo-artsen, bedrijfsjuristen en accountants en zelfstandige dienstverleners zoals advocaten, interim-managers en ondernemers die in hun dienstverlening meer inzicht in het functioneren van organisaties willen krijgen. Zij delen allemaal de brede interesse voor wat er in organisaties gebeurt. Daarnaast maakt de internationale studiereis ons programma onderscheidend.’

De Groningse onderwijsmethode
‘De generalisatie waar de studie zich op richt, komt ook terug in onze onderwijsmethode. Wij hebben als uitgangspunt dat het leren leuk, nuttig en nodig is en dat er sprake is van een plezierige situatie waarin het veilig is voor mensen om grenzen te verleggen. Onze breed geïnteresseerde deelnemers leren niet alleen van ons, maar ook van elkaar. De verzameling van 25 verschillende ‘werelden’ in één onderwijsruimte, heeft een grote meerwaarde voor de deelnemers. Hier letten wij ook op tijdens de selectie. Naast de vooropleiding, werkervaring en functie kijken wij bij de selectie naar de motivatie van de kandidaat-deelnemer want wij vinden het niet alleen goed genoeg als je betaalt. Met dit als uitgangspunt maakt een deelnemer deel uit van een zeer gemotiveerd gezelschap. Hierdoor is de uitvalkans gering. De studie kent dan ook een heel hoog slagingspercentage. Onze deelnemers zijn enorm gemotiveerd. Deze motivatie wordt mede veroorzaakt doordat wij werken met het concept dat de deelnemers gedurende minimaal tweeëneenhalf jaar leren, werken en leven niet alleen moeten combineren, maar ook met elkaar moeten verenigen. Dit wordt gerealiseerd doordat de deelnemers voldoende herkenbaar materiaal uit hun werk in de studie moeten gebruiken en dat de deelnemers al tijdens hun studie rendement kunnen behalen. Wij proberen er alles aan te doen om de deelnemers het plezier en de waarde van de studie te laten voelen. Met name op facilitair gebied leveren wij maatwerk. Wij zijn een lerende gemeenschap.’

De toekomst
‘Onze studie Bedrijfskunde zal ongetwijfeld succesvol blijven. Niet alleen door de onderwijsmethode, maar ook omdat er altijd mensen zullen zijn die op een bepaald moment in hun loopbaan behoefte hebben aan verbreding. Bedrijfskunde blijft daarvoor de meest geschikte studie. Door de aansluiting bij de nieuwe bachelor-master onderwijsstructuur hebben wij de eerste steen voor de toekomst gelegd.’