Samenleving vraagt om goed opgeleide managers
Waarom nog een opleiding volgen als je al geruime tijd werkzaam bent, een verantwoordelijke baan hebt en een volle agenda? Veel leidinggevenden en professionals zijn van mening dat ze op basis van hun werkervaring en in het verleden gevolgde opleidingen voldoende kennis en kunde in huis hebben om goed te kunnen functioneren. De praktijk leert echter dat opleidingen en cursussen uit het verleden vaak niet meer voldoende zijn om met de voortdurend veranderende vragen en eisen van politiek en maatschappij om te gaan.

Organisaties en ook medewerkers van die organisaties moeten zich steeds aanpassen aan de veranderende en soms tegengestelde eisen van de directe omgeving, de politiek, de maatschappelijke opinie. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van dienstverlening, aan bedrijfsvoering, aan verantwoording en transparantie. We leven in een complexe en dynamische samenleving die van leidinggevenden en beleidsmedewerkers vraagt om in te spelen op die maatschappelijke veranderingen, waarbij aanpassing en sturing een grote rol spelen. Daarom zijn persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties van groot belang en vragen om voortdurende aandacht en scholing. Een keuze maken uit het grote aanbod van postinitiële managementopleidingen ligt dan voor de hand. Maar hoe maak je die keuze?

Doel van de opleiding
Het is van belang om van tevoren te bedenken met welk doel je een opleiding wilt volgen. Stelt de organisatie waar je werkt de opleiding en te behalen graad als voorwaarde om door te groeien naar een nieuwe functie? Gaat het om je persoonlijke ontwikkeling en versterking van je eigen competenties? Of zoek je verdere verdieping en ontwikkeling op je vakgebied, vooral op cognitief niveau? Gaat het je erom een nieuw vakgebied eigen te maken of wil je je trainen in bepaalde vaardigheden en competenties? Of zoek je juist persoonlijke begeleiding in een bepaalde fase van je werk?

Iedereen die zijn of haar leidinggevende capaciteiten verder wil ontwikkelen en verdiepen kan uit een veelheid van managementopleidingen kiezen. Van langere, tweejarige masteropleidingen tot korte trainingen en individuele (coachings)trajecten. Door het enorme woud aan masteropleidingen, executive masters, professionele masters, postinitiële opleidingen en wat dies meer zij, raken velen het zicht kwijt. Het is daarom belangrijk je te realiseren wat je met een masteropleiding wilt bereiken: wil je een wettelijk erkende academische graad, een MBA of een ‘master of’-diploma? Eerst de verschillen maar eens op een rijtje:

MA of MSc
Sinds de invoering in september 2003 van de bachelor/master-structuur in het hoger onderwijs ontvangen afstudeerders aan een universitaire masteropleiding geen doctorandustitel meer, maar een graad. Afhankelijk van de gevolgde masteropleiding is dat de graad Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA). Een MA- of MSc-graad mag uitsluitend worden verleend door een universiteit. Vooraf moeten alle opleidingen die een MA- of MSc-graad verstrekken geaccrediteerd worden door een onafhankelijk accreditatieorgaan zoals de NVAO. Geaccrediteerde masteropleidingen hebben een studieduur van minimaal 1600 uur en worden doorgaans in deeltijd aangeboden, gedurende anderhalf of twee jaar.

Of een MBA?
Een Master of Business Administration (MBA) is de benaming voor een type managementopleiding waarin naast kennisoverdracht veel aandacht wordt besteed aan de training van vaardigheden. Het zijn vaak opleidingen op hbo+ of hbo-niveau en in sommige gevallen op academisch niveau. Een Master of Business Administration (MBA) is geen formele titel in de zin van de wet. Zoals hiervoor gezegd kent de wet alleen de graden MSc en MA.

Vele opleidingsinstituten bieden opleidingen aan die afsluiten met een ‘master of…’ gevolgd door het vakgebied. Dit zijn geen wettelijke erkende graden, maar tot nog toe onbeschermde graden waarbij belangrijk is welk instituut het diploma verstrekt.

De USBO-bril
Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht is een academisch instituut dat met verschillende opleidingen en trajecten leidinggevenden en beleidsmedewerkers ondersteunt in die verdere groei en ontwikkeling. In al onze masteropleidingen gaan we er vanuit dat organisaties gelaagd, divers en complex zijn en vele spanningsvelden kennen waarbinnen macht, cultuur en politiek een belangrijke rol spelen. Organisaties zijn geen statische systemen die bestuurbaar, planbaar een maakbaar zijn, maar levende systemen. Het zijn de medewerkers die samen de organisatie maken. In zulke organisaties binnen het publieke domein, in het onderwijs, de zorg, de (semi)overheid, welzijn en overige dienstverlenende organisaties, waar professionals het primaire proces bepalen, is sturing complex. Vanuit verschillende perspectieven kun je sturings- en veranderingsprocessen beschouwen en ontwikkelen, afhankelijk van de werkpraktijk, het doel en aard van de organisatie. Leidinggevenden hebben goede analytische vermogens nodig om de verschillende ontwikkelingen rondom hun organisatie te kunnen begrijpen, om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en om passende actie te ondernemen. Juist het herkennen van de processen binnen organisaties en het analyseren van ontwikkelingen rondom de organisatie, geeft leidinggevenden de rust en ruimte om weloverwogen te handelen.

Overwogen keuze
Bij de keuze voor een opleiding is het belangrijk van tevoren na te gaan wat je zelf wilt. Heb ik een wettelijk erkende graad nodig, een MBA, of maakt dat niet zoveel uit? Oriënteer je goed op de inhoud van de opleiding, probeer met oud-cursisten te praten en onderzoek of de opleiding te combineren is met je werk- en privéleven. Een masteropleiding is tenslotte niet iets dat je er ‘even bij doet’.