Fundament voor de top
Auteur: Harry J. Vorenkamp. Directeur van Mofundus (Behavioral Business Institute)

De trainings- en opleidingsmarkt is aan allerlei veranderingen onderhevig. Bepaalde ontwikkelingen vereisen een andere inhoud aan trainingsprogramma's. Alleen die opleidingsinstuten, die hun trainingen en opleidingen aanpassen zullen in staat zijn een grote meerwaarde te leveren aan deelnemers.

Elke dag één risico


Er moet door trainers en bedrijfsopleiders veel inspanning worden geleverd in het ontwikkelen van nieuwe leerprogramma's en -methoden, want tenslotte leven wij in andere tijden met andere eisen en een andere aanpak dan voorheen. Vroeger kenmerkte leerprogramma's zich door klassikale kennisoverdracht, geringe benutting van eerder verworven competenties en theorie boven de praktijk.

Dit passieve leren is allang achter ons en daarvoor is het leren een geïntegreerd onderdeel geworden van de dagelijkse werkprocessen.
Persoonlijke ontwikkeling wordt meer dan voorheen in het kader geplaatst van de ontwikkeling van de organisatie. De veranderende markt, de veranderende technologie en de veranderende waarden en normen maken de juiste keuze voor de 'beste' opleiding van de toekomst een complexe zaak en des te interessanter. Vernieuwingen zijn geen garantie voor het succes en daarom moeten nieuwe leerprogramma's en -methoden uitgebreid getoetst worden op een aantal criteria, waarna alleen de succesvolle vernieuwingen zouden moeten worden geïntroduceerd. Zo ontstaan vaak de Masterclass programma's, die zich kenmerken door praktijk boven theorie, gebruik van EVC (Eerder Verworven Competenties) en blended learning (peergroups, digitale leeromgevingen, intervisies, online testing en praktijksituaties).

Duurzaam in alle facetten


Eén van de belangrijkste veranderingen in de laatste jaren is het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op zich geen nieuw fenomeen, doch het toepassen van MVO als marketinginstrument wordt naar de achtergrond gedrongen. Meer en meer geloven organisaties en mensen in de grote waarde van duurzaamheid. MVO is bij succesvolle organisaties een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dit vind je terug in verschillende gedaanten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het After Shell Program in Gamba (Gabon), hergebruik gebouwen door ABT en het "Clean Ship Notation" programma van Smit International. Duurzaamheid dus als criterium van succes!

Technologie en gedrag als eenheid


Nieuwe technologische toepassingen creëren fantastische kansen om het leren en werken een stuk aantrekkelijker te maken. Leren is allang niet meer tijd- en plaatsgebonden. Elk stukje informatie is te vinden op Internet, doch overbodige lesstof wordt niet meer gewaardeerd door de actieve werknemer.

De grens tussen het werken en leren vervaagt met de dag. Het wordt werkend leren en lerend werken. Technologie vraagt van ons andere vaardigheden en beïnvloedt ook ons gedrag. Door oprukkende technologie wordt het belangrijker om de mensgerichtheid in ons handelen te versterken. Gedrag is direct verbonden met technologie en opleidingsinstituten zouden er goed aan doen om volop aandacht te geven aan beide elementen als een eenheid.

Ambitie versus empathie


De aanwezigheid van ambitie wordt algemeen als voorwaarde gezien voor ontwikkeling. Over empathie wordt veel minder gesproken, terwijl juist dit inlevingsvermogen mensen met elkaar laat samen werken. Empathie houdt de interesse in elkaars handelen in om te proberen de achterliggende reden van die handelingen te begrijpen.

De interesse in onbekende culturen en andere samenwerkingsvormen maakt de werknemer creatief en innovatief en als organisatie is men beter in staat de verwachtingen te realiseren.

Multicultureel en Resultaatgericht


Zelf integreert Mofundus alle genoemde criteria in een uniek Masterclass leerprogramma genaamd Masterclass Experience(d) Leadership. Dit programma is bestemd voor high potentials, bestaande teams (multidisciplinair) en DGA’s. Aan het leerprogramma ligt de levensechte business case Taresika ten grondslag die deels in een Afrikaans land wordt uitgevoerd. Er is sprake van een bepaalde meerwaarde die een opleidingsinstituut kan leveren middels real-life business case in het verre buitenland. Mofundus noemt dit ook wel fundament voor de top. Deze meerwaarde of voordelen zijn niet te realiseren middels een andere vorm.

Deze meerwaarde bestaat uit.....

  • communicatievaardigheden onder verschillende omstandigheden
  • creativiteit en veranderende denkkaders
  • interculturele samenwerking
  • economische versterking van de locale bevolking
  • behoud en ontwikkeling van tropische regenwouden en wildlife
  • persoonlijke verdieping naar authentiek leiderschap op een indringende wijze

De combinatie van persoonlijke en teambege-leiding is voor het optimale rendement van opleiding cruciaal omdat dit proces intensief is en iedereen daar op een eigen wijze mee omgaat.

Een business case met een hoge mate van complexiteit zoals een nationaal park tot ontwikkeling te brengen, leert deelnemers om te gaan met vele facetten zoals financiën, juridische structuren, organisatie ontwikkeling, fondsenwerving, marketing, lokale politiek, ontwikkeling toerisme, social-wellfare, educatie en milieukwesties.

De verandering die teweeg wordt gebracht bij deelnemers en deelnemende organisatie verschilt met andere trainingen en opleidingen, omdat de opleiding bestaat uit zingevende activiteiten, waardoor behalve deelnemers en deelnemende organisatie ook voor mens en natuur in andere omgevingen direct resultaten zichtbaar worden. Deelnemers en organisaties kunnen bovendien betrokken blijven bij ontwikkelingen die zij zelf hebben ingezet.

Het tropische regenwoud, de moerassen, het strand en de 'great apes' vormen mede het decor, waarin deelnemers hun businessplan ook daadwerkelijk ten uitvoer brengen.

Uitwisseling van kennis


Mofundus ervaart dat een mogelijk gevolg van een dergelijk masterclass programma is dat deelnemende organisaties kennisprojecten opnemen in hun 'employee benefit' programma. Hiermee stellen de organisaties werknemers in de gelegenheid hun kennis in te zetten voor lokale ontwikkelingen onder de voorwaarden dat deze kennisdeling van twee kanten komt. Werknemers leren de lokale bevolking om te gaan met moderne medicijnen en zij leren de medicinale geheimen van het regenwoud. Zo zijn constructeurs bezig met het aanleggen van logistieke voorzieningen en ervaren zij hoe de logistieke problemen in een Afrikaans land worden opgelost.