SRM koppelt kennis aan persoonlijke effectiviteit

Henk Grundmeijer
Programmamanager Communicatie SRM

Toen praktijkopleider SRM bijna vijftig jaar geleden het licht zag, bestond de reclamebranche uit louter selfmade mensen. De onstuimige groei van de markt leidde echter tot een intocht van jonge en vaak onervaren reclamemakers. Hen moest elk facet van het vak worden bijgebracht. Al gauw bleek de persoon zelf het belangrijkste 'facet' te zijn. SRM reageerde hierop door de opleidingen op zowel kennis als persoonlijke effectiviteit in te richten. In de afgelopen jaren werd die benadering verder verfijnd en uitgebouwd tot een unieke didactische filosofie: de Know It!-Do It!-formule. Deze formule heeft inmiddels een plek gekregen in de SRM-opleidingen Marketing, Marketingcommunicatie en Communicatie.

Adviseurs constateren nogal eens dat hun inspanningen niet (altijd) tot een aanvaard advies leiden.Terwijl ze toch over veel kennis beschikken.Tijdens hun opleiding bij SRM ontdekken ze dan dat niet alleen de inhoud maar vooral de proceskant een cruciale factor kan zijn. Om de koppeling te maken, besloot SRM kennis en inzicht (Know It!) te verbinden aan toepassingsvaardigheden (Do It!). Het ging allang niet meer om het consumeren van andermans kennis en inzichten, maar om het produceren van eigen inzichten en vaardigheden. Het resultaat: meer professionele standvastigheid en verbeterde praktische vaardigheden, direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

In de Do It!-module (een of meer weekends van vrijdag en zaterdag) werken de groepen deelnemers altijd aan een live case. Dit is een uit de praktijk gegrepen gevalsbeschrijving met daarbij een aantal opdrachten. Een marketing- of (marketing)communicatiemanager van de betrokken organisatie verzorgt in de ochtend de briefing en beoordeelt aan het eind van het weekend de voorstellen. In de tussentijd werken de deelnemers in kleine teams. Daarin krijgt iedereen een eigen rol. Vanuit hun specifieke rollen gaan de teams aan de slag om tot een gezamenlijk voorstel te komen. De beste voorstellen worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. De opleidingen met twee Do It!'s kennen ook een vaardighedenweekend waarin heel gericht wordt gewerkt aan het effectiever functioneren in de praktijk.

'Zo ben ik niet!'


De Do It!'-bijeenkomsten van SRM zijn voor veel professionals een openbaring. De deelnemers aan de opleidingen krijgen een steeds scherper beeld van hun eigen kernkwaliteiten en achterliggende overtuigingen (paradigma's), die belemmerend kunnen werken voor het functioneren als adviseur. Door deze ontdekkingen leert de adviseur om anders waar te nemen en zich meer te verplaatsen in de opdrachtgever (die de wereld deels anders ziet dan de adviseur). Na het bewustwordingsproces en het afschudden van paradigma's volgt de fase van het anders doen. Een van de trainers beschrijft dit proces als volgt: "Het is boeiend om te zien dat deelnemers tijdens de training stappen vooruit zetten, maar van zichzelf zeggen: 'Het was wel effectief, maar het voelt zo onnatuurlijk. Zo ben ik niet! Veranderen, zelfs als het positief is, voelt vaak moeizaam aan."
In deze fase wordt de deelnemer zich bewust van de eigen onbekwaamheden (bewust onbekwaam) en gaat op weg naar de fase van bewuste bekwaamheid om uiteindelijk onbewust bekwaam te worden. Nu de adviseur zich de nieuwe inzichten en het bijbehorende gedrag heeft eigen gemaakt volgt de 'implementatiefase' in de organisatie. Doordat de adviseur (m/v) een beter zicht heeft gekregen op zijn eigen kwaliteiten ziet hij wat bij hem past en waarop hij zijn energie het beste kan richten. Daardoor voelt hij zich beter en functioneert beter. De persoonlijke effectiviteit is beduidend toegenomen. Dat is winst voor de betrokkene en winst voor de organisatie waarin de deelnemer werkt.

Sleutelwoorden


Gedurende de opleidingen zetten de deelnemers vaak grote stappen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. En professionals die hier eenmaal aan hebben geroken, willen vaak meer. De vraag naar trainingen waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit verder kunnen vergroten is dan ook de laatste tijd toegenomen. SRM speelt hierop in met het uitbreiden van het portfolio. Naast de koppeling aan opleidingsniveaus is een onderscheid gemaakt op 'persoonlijke diepgang' (zie de trainingencirkel bij dit artikel). In buitenschil staan pure vaardigheidstrainingen, in de eerste binnenring worden persoonskenmerken nadrukkelijk bij de training betrokken en in het centrum vindt de verdiepingsslag naar de persoon(lijkheid) plaats.

De koppeling van kennis en vaardigheden die de persoonlijke en professionele effectiviteit versterken levert verrassende resultaten op. Persoonlijke groei, directe toepasbaarheid in de beroepspraktijk en professionele volwassenheid zijn daarbij de sleutelwoorden.