Postbank Master of Marketing biedt added value voor marketeers én....


Drs. J.M. Hagenaars
Senior Vice President Relationship Marketing

Postbank staat bekend als de meest succesvolle marketinggeoriënteerde organisatie in de financiële sector. Binnen Postbank zijn zo'n driehonderd hoogopgeleide marketeers direct betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het marketingbeleid. De opleiding Master of Marketing biedt de Postbank marketeers de gelegenheid zich op een zeer hoog niveau te professionaliseren in hun vakgebied. Met deze opleiding kunnen Postbankmarketeers een praktijkgerichte, academische opleiding volgen die recht geeft op een mastertitel.

De opleidingsdoelstellingen van Postbank op marketing gebied zijn ambitieus. Het zogenaamde Postbank Marketing College moet ervoor zorgen dat de marketeers zich volledig kunnen ontplooien, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van vaardigheden. Het Marketing College wil met een breed opleidingenaanbod de kennis van de marketeers zowel theoretisch als praktisch vergroten, het wil marketeers stimuleren om te netwerken en kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast wil Postbank het College inzetten als een instrument om marketeers te werven en te behouden.

Senior Vice President Relationship Marketing Hans Hagenaars licht toe: 'met de professionaliteit van het College onderstrepen we onze ambitie om Postbank verder uit te bouwen als center of excellence op het gebied van marketing van financiële diensten. Een van de onderdelen die we in dat kader aanbieden is de masteropleiding. Daarom hebben we samenwerking gezocht met een topinstituut voor de ontwikkeling van het masterprogramma. Tias Business School bleek voor ons de partner met het gewenste niveau en de benodigde ervaring.

 

Added value


Als business school van de Universiteit van Tilburg beschikt Tias over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van marketing en aanverwante disciplines. Daarnaast heeft Tias reeds jarenlange ervaring in het maken van een vertaalslag van deze theoretische concepten naar de praktijk van haar cursisten, managers uit het (internationale) bedrijfsleven. Juist die directe koppeling tussen theoretische marketingconcepten en de dagelijkse praktijk levert added value op, voor zowel de individuele deelnemer als voor de Postbank organisatie.

 

De added value voor de medewerker is volgens Hagenaars duidelijk: 'de masteropleiding is een instrument dat de medewerker helpt zichzelf te ontwikkelen. Hij kan zijn theoretische kennis opfrissen en verbreden én hij kan die kennis toepassen in de praktijk van Postbank zelf. De medewerkers leren ook van elkaar, doordat we hen in groepsverband cases laten uitwerken. Daarmee ontwikkelen ze nieuwe inzichten in werkprocessen binnen het eigen bedrijf. Ze werken samen met collega's in een andere context dan die van de dagelijkse werksituatie. Daarmee bouwen ze hun netwerk op binnen de organisatie. Bovendien kan men een mastertitel behalen.'

'Ook de meerwaarde voor de organisatie is overduidelijk', meent Hagenaars. 'Concrete vraagstukken die daadwerkelijk spelen binnen Postbank worden in de opleiding bij de kop gepakt. Op uiterst professionele wijze en onder begeleiding van topdocenten worden deze vraagstukken uitgewerkt. Ook brengt de betrokkenheid van het marketing management bij de opleiding commitment vanuit de hogere echelons: de leden van het marketing management vervullen namelijk zelf een rol in de kennisoverdracht en zien er zo direct resultaat van. Dit is essentieel voor een succesvolle implementatie binnen de organisatie. De opzet waarborgt bovendien een uniforme kennisoverdracht op universitair niveau. Iedereen spreekt 'dezelfde taal'. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de professionalisering van de marketingfuncties binnen ons bedrijf.'
De opleiding kent ook een aantal HRM-doelstellingen. Omdat het programma maximaal vijf jaar duurt, bindt de opleiding de medewerker voor geruime tijd aan de organisatie. Ook blijkt het een succesvol instrument te zijn voor werving op de externe markt.

 

Opzet


Het gehele programma bestaat uit dertien modules van twee á drie dagen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. Customer Relation Management, Channelmanagement en Segmentatie. Elk jaar wordt hetzelfde programma aangeboden. Een medewerker kan maximaal drie modules per jaar volgen. De Postbank trainees hoeven geen vijf jaar over de cursus te doen. Zij kunnen vijf modules per jaar volgen en kunnen dus in drie jaar klaar zijn. Om aan te sluiten op de ontwikkelbehoefte en -mogelijkheden van de individuele werknemer is het zowel mogelijk om deelcertificaten te halen als om de gehele opleiding te volgen. Deelnemers die alle 13 modules hebben doorlopen en een eindscriptie hebben geschreven, ontvangen de titel Master of Marketing.

 

Alle modules zijn een samenwerking tussen een hoogleraar van Tias Business School en een Postbank-coördinator, afkomstig uit directie of management. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende sessie. Het eerste deel van de module wordt altijd verzorgd door één of meer Tias docenten. Dit om het wetenschappelijke, theoretische kader van het onderwerp neer te zetten. Het tweede deel van de module wordt verzorgd door één of meerdere Postbank-cošrdinatoren die het onderwerp toespitsen op de Postbank-praktijk. Voorafgaand en tijdens elke module is er een nauwe samenwerking tussen de Tias- en Postbank-verantwoordelijke om de twee delen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Door de nauwe betrokkenheid van directie en management van Postbank bij deze opleiding wordt de aansluiting op de Postbank-praktijk gewaarborgd.

Alle medewerkers bij Postbank die werkzaam zijn in een marketing-functie kunnen deelnemen aan het programma. In principe is de medewerker zelf degene die het initiatief neemt om de opleiding te gaan volgen. In overleg met zijn manager kan de medewerker de volgorde van de modules bepalen en bekijken of hij alle modules moet volgen of alleen een deel daarvan.
Maar uiteindelijk wordt bij Tias Business School de beslissing genomen iemand al dan niet toe te laten. Daar wordt gekeken naar iemands achtergrond, opleiding en ervaring. Op die manier wordt de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd.

Postbank betaalt in principe voor de opleidingskosten, maar in de CAO is wel een terugbetalingsregeling opgenomen. 'Die is geheel in overeenstemming met de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om zelf te zorgen voor zijn eigen ontwikkeling', zegt Hagenaars. 'De werknemer kan onder bepaalde voorwaarden gehouden worden om de opleidingskosten of een deel daarvan terug te betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een medewerker binnen een bepaalde periode Postbank verlaat.'

 

Voor- en nadelen


Hagenaars: 'Door de brede opzet biedt het masterprogramma de deelnemers een ruimer blikveld en kunnen ze zich desgewenst zelfs doorontwikkelen in aanverwante disciplines zoals logistiek of welke andere kritische bedrijfsfunctie dan ook. Samenvattend ben ik van mening dat het belangrijkste voordeel van onze masteropleiding is dat we getalenteerde jonge mensen in de gelegenheid stellen om kennis en ideeën uit te wisselen zonder vast te zitten aan de beperking van 'the way we do things here'. Ze krijgen de kans om hun ideeën uit te voeren en te zien wat daarmee gebeurt. Hiermee levert de masteropleiding een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van wendbare, weerbare en ondernemende medewerkers. We krijgen zo mensen die overtuigd zijn van hun eigen kunnen en die een heldere kijk hebben op hun added value. Op manier dragen zij de gewenste cultuur uit, maar eisen daarvoor natuurlijk wel een tegenprestatie van het bedrijf. In het meest radicale geval zou dit kunnen leiden tot een kanteling van de traditionele arbeidsovereenkomst, die is gebaseerd op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Of het zo ver komt, kan ik nu niet inschatten.

 

'Het bieden van een dergelijk topprogramma kent ook nadelen', redeneert Hagenaars. 'Er wordt letterlijk waarde toegevoegd aan de medewerker; en ook de concurrentie zal daar voordeel mee kunnen doen. Mocht een Master of Marketing inderdaad besluiten de organisatie te verlaten dan gaat daarmee een grote investering verloren.'

Ook is er de valkuil van de beschermde omgeving die een dergelijk programma per definitie met zich meebrengt. Hagenaars: 'De medewerkers mogen in een relatief beschermde omgeving experimenteren met werkwijzen die niet tot het cultuurgoed van de organisatie behoren. Dit suggereert dat er tijd en ruimte is voor dit soort zaken, die in de hectiek van alledag en in de structurele en culturele werkelijkheid van de onderneming natuurlijk niet altijd aanwezig is. Maar deze nadelen wegen niet op tegen de onmiskenbare voordelen. Bovendien worden kwaliteit en commitment van medewerkers steeds meer de onderscheidende factoren tussen concurrenten in een markt. Daarom investeert Postbank heel nadrukkelijk en bewust in de kwaliteit en de binding van ons toptalent.'