De kracht van integrale HRD

De academy for Learning and Development (A4LD) is een particuliere aanbieder van een integraal ontwikkelprogramma voor de HRD professional. Doelstelling is om het HRD werkterrein te ondersteunen met een totaal aanbod van dienstverlening. Varierend vangevalideerde en certificerende post-HBO leergangen op HRD gebied tot een compleet conceptueel aanbod voor de inrichting van Corporate Academies.

Vertrekpunt
De Academy is ontstaan vanuit de leergang Professional Trainer. Een leergang gericht opde praktische ontwikkeling van de HRD professional op een operationeel en tactisch niveau.De basis voor deze opleiding is gevonden in het schema van strategisch opleiden zoals datdoor Dr. G. Bergenhenegouwen is ontwikkeld. Tijdens de uitvoering van deze leergang werden de procesbegeleiders en coaches steeds vaker geconfronteerd met de behoefte van dedeelnemers aan ondersteuning bij de implementatie en ontwikkeling van programma’sbinnen hun eigen bedrijfsspecifieke situatie.

Analyse
Op basis van deze vraag vanuit de markt werd telkens ondersteuning geleverd bij de invullingvan de vragen die voorbijkwamen. Met dit besef in het achterhoofd begon een idee rondompraktische invulling van een integraal HRD aanbod te groeien. Kenmerkende overeenkomstenvoor de vragen was dat deze steeds onder te verdelen waren naar een viertal rollen:

• De opleidingskundig inhoudelijke specialist
• De programmamanager
• De businesspartner
• De HRD beleidsmaker

Vanuit deze rollen viel het op dat er sprake was van een gelimiteerd aantal terreinen waaropper rol expertise werd gevraagd. Tevens was het kenmerkend dat er ondanks een ogenschijnlijke overlap in gevraagde expertise toch een onderscheid op diepgang werd gevraagd.

Resultaat
Op basis van onder andere deze tendens die werd waargenomen heeft er een doorontwikkeling van de opleiding Professional Trainer plaatsgevonden en is er daarnaast eenMasterleergang ontwikkeld waarin de ontwikkeling van de HRD-er op basis van praktischbewezen relevante expertisegebieden wordt vormgegeven. Het concept wordt gecomple-menteerd met activiteiten op het gebied van improving sales/skills performance, managementleadership (leiderschap,visie en beheer), Online Interactive Learning, outdoor, conceptexpoitatie en Return On Investment. Allemaal vanuit een zelfde vertekpunt en een zelfde blikop zaken.

Filosofie
Het operationeel management is verantwoordelijk, maar kent vaak te weinig prioritiet toeaan het ontwikkelen van hun menselijk kapitaal. De HR specialisten zelf erkennen vaakzelf dat zij over te weinig inzicht in het ontwikkelen van de Human Capital factor binnen hunorganisatie beschikken om op te treden als partner in business op dit specifieke terrein.Door praktische invulling op basis van Action Learning in de eigen pratkijk komt de A4LD tot opmerkelijke resultaten. Een onderzoek heeft aangetoond dat er bijvoorbeeld uit de leergang Professional Trainer een ROI van 151% wordt gehaald. Kijkend naar HRD binnen organisaties, dan valt het ons op dat er veel moeite wordt gestoken in het erkennen van het HRD specialisme. Lijnmanagers zijn niet altijd op zoek naar wetenschappelijke onderbouwing en haken snel af als het aangebodene niet praktisch toepasbaar is. Speciaal voor dit vraagstuk verzorgen wij de module ‘HRD sales consultant’. De lijnmanager is in onze optiek de klant en alleen als er sprake is van toegevoegde waarde en duidelijk aantoonbaar rendement is hij/zij bereid om naar de HRD consultant te luisterenen deze te volgen. De organisatiedoelen zijn ons vertrekpunt bij de ontwikkeling van het Human Capital. Dit alles om betere resultaten voor de organisatie als geheel te realiseren. Hiervoor wordt een concreet en praktisch stappenplan uitgewerkt en gevolgd. Zo wordt het leerproces van een organisatie als geheel geoptimaliseerd. Door ons opgeleide HRD specialisten zijn in staat om op strategisch niveau te sparren met MT’s en daarnaast praktische verbeterplannen en/of adviesrapporten te schrijven. Vanuit onze blik op zaken is het verstandiger om klanten de toegevoegde waarde van de HRD activiteiten praktisch te laten ervaren. Het schema van Strategisch Bedrijfsopleiden biedt hiervoor ruimte en mogelijkheden.


Figuur 1. Model Strategisch opleiden Bergenhenegouwen

In dit schema worden HRD activiteiten uitgelijnd met de businessdoelen (core business)van een organisatie. HRD loopt daarmee als een rode draad door de organisatie en hoeftzich niet als zelfstandige partij een plaats te verwerven. Vanuit het strategisch niveauwordt de ontwikkeling van het Human Capital vormgegeven en wordt er waarde aan deorganisatieketen toegevoegd. De bewijslast ter rechtvaardiging van de aanwezigheiden de waarde die toegevoegd wordt zoals die nu vaak ervaren en gepraktiseerd wordt, kan in onze zienswijze beter worden gericht op de maximalisering van de toegevoegde waarde in die gebieden waar nog geen waarde wordt toegevoegd. Via allerlei formules kan de bijdrage van HRD aan de businessgoals worden berekend. Interessanter is het echter om al op het strategisch niveau mee te praten en te sparren over het gebied waarvan geconcludeerd wordt dat HRD geen invloed heeft. Waarom is dat zo en welke rol HRD hierbij kan toevoegen zodat de realisatie van het bedrijfsresultaat slimmer, efficienter en effectiever gehaald kan worden. Het managen van de verwachtingen van de lijnmanager is in dit proces belangrijk. Cruciaal hiervoor is het aanhaken van activiteiten op de visie en missie van een organisatie. Vanuit deze visie en missie kan er tactisch invulling worden gegeven aan het ontwikkelen van een strategie om de doelen die voortvloeien uit de visie en missie te realiseren. Vervolgens is het aan het operationele niveau de taak om op concrete wijze zorg te dragen voor de inkoop, ontwikkeling en uitvoer van (leer) interventies die invulling geven aan de ontwikkelde strategie. Vaak blijkt dat deze vorm van denken niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. Zelfreflectie en ontdekken van ontwikkelpunten zijn methoden die individuen in staat stellen om te helpen bij het vergroten van hun arbeidsvolwassenheid. Juist die organisaties die in staat zijn om dit proces snel, efficient en effectief vorm te geven zullen een voorsprong op andere marktpartijen krijgen en daarmee succesvoller kunnen opereren in hun markt. Door de effecten van alle inspanningen op de juiste wijze en op het juiste niveau te evalueren, wordt zichtbaar dat HRD een krachtig en effectief middel is bij de realisatie van bedrijfsdoelen.

Integrale HRD benadering
De Academy for Learning and Development biedt een integraal concept aan oplossingen datHRD-ers in staat stelt om hun en hun organisatieperformance te verbeteren. Deze activiteitenzijn ondergebracht in zes werkgebieden:

1. Education
2. Sales/skills/leadership development
3. Concepts
4. Digital Learning Solutions
5. Outdoor
6. Coaching, Consulting & Interim Management

Meer info via www.A4LD.eu